Son Servera
Ple Ordinari
20 de maig de2021 a les 13:00
sonservera.es 18/05/2021 - 15:05:07
Ple
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària
Data i hora
20 / de maig / 2021 a les 13:00
Forma
Mitjans telemàtics
 
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «A través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://sonservera.eadministracio.cat»
 
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, 18 de març de 2021 i 28 d'abril de 2021.
2. Expedient 2856/2020. Proposta d’aprovació de la modificació del Pla Normatiu per a l’any 2021.
3. Expedient 941/2021. Proposta d'aprovació de la renumeració del carrer des Ponent de Cala Bona.
4. Expedient 1193/2021. Proposta d'aprovació de la modificació de la composició de la Comissió Informativa Especial de seguiment del contracte de la gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i centre poliesportiu Es Pinaró del T.M. de Son Servera.
5. Expedient 3200/2020. Proposta d'aprovació de la incoació del expedient amb relació al possible incompliment del contracte de la gestió de les instal·lacions esportives i del centre poliesportiu Es Pinaró.
6. Expedient 1041/2021. Proposta d’aprovació del calendari de festes locals de Son Servera per a l’any 2022.
7. Expedient 1189/2017. Proposta d'aprovació de la tarifa "entrada d'un dia" del contracte de la gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i centre poliesportiu Es Pinaró del T.M. de Son Servera.
8. Expedient 1450/2021. Proposta d’aprovació de la modificació del Reglament d’ajudes econòmiques de Serveis Socials de l’Ajuntament de Son Servera.
9. Expedient 1453/2020. Proposta d’aprovació de la concreció de l'article 8 de
  Ajuntament de Son Servera
Plaça de Sant Ignasi, 1, Son Servera. 07550 (Illes Balears). Tel. 971567002. Fax: 971568101
Codi Validació: 4J7GXEC6X3JTYNXLQ7NJ95D7Z | Verificació: https://sonservera.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
 Ajuntament de Son Servera
 
l’Ordenança no 29 reguladora del preu públic per la prestació de serveis
socioeducatius.
10.Expedient 2978/2020. Proposta d'aprovació de la concessió directa de subvencions
destinades a empreses del municipi de Son Servera per protegir l'activitat econòmica
local i l'impacte econòmic de la Covid-19.
11.Expedient 1590/2021. Proposta d'aprovació de l'expedient de Reconeixement
Extrajudicial de Crèdits 3/2021.
12.Expedient 1601/2021. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits
12/2021.
13.Expedient 1490/2021. Proposta d'aprovació a l'adhesió de l'Ajuntament de Son
Servera a la declaració institucional a la celebració del 9 de maig, del Dia d'Europa. 14.Expedient 1500/2021. Proposta d’aprovació de la renúncia com a regidor municipal
de Ramón Reus Brunet.
B) Activitat de control
15.Expedient 1475/2021. Assabentat de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de Son Servera dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020.
16.Expedient 1017/2021. Assabentat de la Resolució de Batlia núm. 2021-0486. Liquidació de pressupost general de l’any 2020.
17.Assabentat de les actes de la Junta de Govern Local, 10/03/2021, 24/03/2021, 07/04/2021 i 21/04/2021.
18.Assabentat de les resolucions de Batlia, de la 2021-0380 a la 2021-0704.
C) Mocions
D) Precs i preguntes
 
CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA I ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ
 
Us demanem que accediu a la Seu Electrònica d’aquesta institució per a confirmar la vostra assistència o, en cas que no pugueu acudir-hi, ho comuniqueu per a poder excusar-vos. Us recordem que a través de la Seu Electrònica podeu consultar tota la informació referent als assumptes inclosos en l’ordre del dia.
 
 
Reciente
Visto
Comentado