Manacor
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
08/06/2020 a les 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens.
manacor.org 04/06/2020 - 15:11:12
CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 8 DE JUNY DE 2020
 
Us convoc, per indicació de la batlia, a la sessió Ordinària número PLE2020/6 de Ple de l’Ajuntament que es farà el 08/06/2020 a les 19:00:00 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, compareixença telemàtica (vídeoconferència) amb l’ordre del dia següent:
 
I. PART RESOLUTÒRIA Batlia
1. Aprovació acta sessió PLE2020/5 ordinària de 11/05/2020.
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció
2. PRP2020/99. Proposta de declarar d’especial interès les obres a realitzar al CEIP Sa Torre de Manacor i de bonificar l’impost de la quota tributària de l’ICIO (Exp. núm. 2020/6508-SIM)
3. PRP2020/101. Proposta d’aixecar la suspensió de terminis administratiu i d’aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal 18.T.OD reguladora de la taxa sobre ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
4. PRP2020/105- Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Propi
5. PRP2020/106. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària, Suplement de crèdit 05/20.
6. PRP2020/108. Proposta de modificació inicial de la modificació de la plantilla de l’Ajuntament de 2020
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME
Àrea d'Urbanisme i Habitatge
7. PRP2020/109. Sol·licitud d’autorització d’ús d’una porció de terreny cedida al Ministeri de Justícia.
MOCIONS
8.PRP2020/103. Moció del Grup Municipal Popular envers el pagament per part del Consell de Mallorca del Servei de Bombers - Serpreisal
9. PRP2020/111. Moció del grup municipal El PI Manacor a favor de replantejar el Decret llei 9/2020 del territori per evitar refredament de l'economia, per respectar competència ajuntaments i seguretat jurídica
II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ DIVERSOS
10. PRP2020/102. Proposta de donar compte de l'informe trimestral de Tresoreria-Intervenció der
morositat i període mitjà de pagament a proveïdors, 1 trimestre 2020.
11. Retre compte de les resolucions inscrites en el mes de maig de 2020. 12. Precs i preguntes.
 
El secretari general Nicolau Conti Fuster
 
 
Reciente
Visto
Comentado